RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm. dalej jako: RODO) oraz na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) chcielibyśmy Panią/Pana poinformować o następujących kwestiach:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Metrix Metal Sp. z o.o. ul. Kapitana Mamerta Stankiewicza 3, 83-110 Tczew., NIP (VAT No) PL 586-00-23-871, Regon 190293061, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000006693, kapitał zakładowy: 10.000.000,00- PLN (dalej jako: Administrator). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

  listownie na adres: 83-110 Tczew, ul. Kapitana Mamerta Stankiewicza 3

  przez e-mail: IOD@metrixmetal.pl

 2. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

  Administrator danych wyznaczył pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych – Iwonę Dobrzyńską – Kraske, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych. Sposób kontaktu:

  listownie na adres: 83-110 Tczew, ul. Kapitana Mamerta Stankiewicza 3

  przez e-mail: IOD@metrixmetal.pl

 3. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji umowy.

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-b RODO, mianowicie dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych lub niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji umowy.

 4. Okres przechowywania danych osobowych

  Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy

 5. Odbiorcy danych

  Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. firmy spedycyjne, kurierzy, dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

  Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.

 6. Prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

  W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych; uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie,

  W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych Metrix Metal Sp z o.o.